Psykoterapeut i Malmö

Kontakta oss

Välkommen!

Psykoterapi innebär egentligen psykologisk behandling dvs behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. Psykoterapi kan bedrivas enskilt, i grupp eller med par och familjer. Psykoterapi bedrivs av yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som utöver sin grundutbildning – alltid en legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i en psykoterapeutisk metod. Seriös terapi forskning har bedrivits sedan 1950-talet. Tystnadsplikt: En psykoterapeut har tystnadsplikt. I en gruppterapi blir det mindre privat, men där får alla gruppdeltagarna enas om tystnadsplikt. Det innebär att det som sägs i gruppen stannar där.

Läs mer om oss

Nuet och framtiden

I KBT arbetar man framför allt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia och hur problematiken uppstått är viktig, men det krävs också ett aktivt arbete för att åstadkomma en förändring i sitt liv. Det som gör att problemen inte försvinner, eller kanske till och med ökar, kan dessutom vara ngt annat än det som gjorde att de en gång uppstod. Därför behöver båda dessa aspekter finnas med i terapin. Stor kraft läggs ner på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre utgör ett stort hinder i livet.

Din psykoterapeut i Malmö

Mottagningen ligger på Holmgatan 4, Davidhallstorg i Malmö. Stämningen är gemytlig och ur högtalarna strömmar skön musik och fika/frukt står alltid framdukat. Alla skall känns sig välkomna och hemmastadda här. Vi erbjuder hög servicenivå och god tillgänglighet samt ett personligt engagemang. Det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna och trygga på vår mottagning.

Psykoterapi

Kognitiv och Beteendeinriktad Psykoterapi. Tonvikten i kognitiv beteendeterapi, KBT, ligger på både samspelet mellan individen och omgivningen och mellan en individs tankar, beteenden och känslor. KBT har sin förankring i inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi. KBT innefattar medvetna handlingar, omedvetna eller automatiska reaktioner, känslor och ibland tankar. I KBT är också terapeuten aktiv och av terapeuten får man hjälp med att konstruera olika uppgifter som man på egen hand ska arbeta med mellan terapisamtalen.

psykoterapeut i malmö

Olika behandlingsmetoder

I ett flertal vetenskapliga undersökningar har det visat sig att psykoterapi i allmänhet har goda effekter, långsiktligt ofta bättre än enbart medicin, ibland kan en kombination vara det som är bra för vissa personer. I socialstyrelsens riktlinjer för behandling av ex depression rekommenderas KBT – kognitiv beteende terapi, IPT – interpersonell terapi. För ångestproblem rekommenderas KBT. Det finns också andra former som ligger inom ramen för KBT ex; Schematerapi – här försöker man hitta sina grundläggande tankemönster, eller scheman för att se hur de har bildats och hur de påverkar känslor och beteenden. ACT _ Acceptance and Commitment Therapy eller DBT – Dialektisk Beteendeterapi; dessa två metoder har fokus på att balansera förändringsarbetet med acceptans av känslor och tankar. Man fokuserar på medveten närvaro, sina övergripande värderingar mm. Internetbaserad psykoterapi, gruppterapi, familjeterapi, existentiell terapi, gestaltterapi, interpersonell psykoterapi; IPT det finns olika skapande terapiformer som ex psykodrama, symboldrama, bildterapi, musik- eller dansterapi och kroppsterapi.

Individuellt upplägg

I terapin får man vara som man är och behöver inte ta hänsyn till andra. Att gå i terapi är ett annat stöd än från vänner. Den terapeutiska relationen är inte densamma som till en kamrat eller förstående vuxen. Terapeuten är aktivt lyssnande och försöker förstå vad som finns i den andres inre värld. Terapeuten försöker också förmedla förståelse till den som går i terapi i form av deltagande, accepterande, förståelse och medkännande. Terapeuten tillsammans med individen gör en kartläggning av personens problem och utifrån det sätter upp vissa mål att jobba mot. Dessa mål kan ändras under terapins gång om det skulle behövas. Vi tar emot personer med olika typer av problem som Depression, ångest, paniksyndrom, stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom, PTSD, social osäkerhet, låg självkänsla, relationsproblem, arbetsrelaterade problem mm.

psykoterapi